ONDIS s. r.o

Budovateľská 38
080 01 Prešov II,
Slovakia
tel./fax: +421 51 - 773 49 87
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
web: www.ondis.sk
IČO: 364 789 20
IČ DPH: Sk2020009376 
Bankové spojenie: Tatra banka Prešov
Číslo účtu: SK8311000000002622729145
 
  

Obchodné podmienky

 

I. ÚČEL KÚPNEJ ZMLUVY A PREDMET JEJ PLNENIA

 

 1. Účelom kúpnej zmluvy medzi firmou ONDIS, s.r.o. Prešov (ako dodávateľom) a zákazníkom (ako odberateľom) je previesť z dodávateľa na odberateľa vlastnícke právo k tovaru. Prevod vlastníckeho práva z dodávateľa na odberateľa sa uskutoční zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.
 2. Predmetom plnenia kúpnej zmluvy zo strany dodávateľa je povinnosť v dohodnutej lehote vyrobiť a dodať tovar zo svojej ponuky, ktorý je uvedený v objednávke.
 3. Predmetom plnenia kúpnej zmluvy zo strany odberateľa je povinnosť za tovar uvedený v objednávke zaplatiť kúpnu cenu a dohodnutým spôsobom a lehote tento tovar odobrať.

 

II. TOVAR

 

 1. Tovar, ktorý dodávateľ ponúka sa riadi ponukovým listom.
 2. Tovarom sa tu myslí :

a) služba - textilná sieťotlač na materiál (v prípade dodaného materiálu odberateľom),

b) výrobok - textilná sieťotlač a materiál (v prípade, že odberateľ materiál nedodá)

 

III. OBJEDNÁVKA

 

 1. V objednávke odberateľ dodávateľovi určuje tovar, ktorý sa má stať predmetom plnenia kúpnej zmluvy (druh, množstvo, prevedenie), lehotu jeho dodávky a spôsob jeho odberu.
 2. Obsah objednávky možno dohodnúť a zároveň ju vyhotoviť v sídle dodávateľa. V tomto prípade sa prijatie objednávky potvrdzuje podpismi zástupcu dodávateľa a objednávateľa.
 3. Je taktiež možné odberateľom vystavenú objednávku doručiť osobne, poštou alebo faxom na adresu sídla dodávateľa. Takto doručená objednávka sa považuje za prijatú, ak ju dodávateľ nevráti odberateľovi do 3 dní od jej doručenia.
 4. Prijatá objednávka nadobúda dňom prijatia charakter kúpnej zmluvy.

 

IV. KÚPNA CENA

 

 1. Ak nie je dohodnutá iná cena, cena tovaru sa riadi cenníkom dodávateľa, platným v čase prijatia objednávky. Ceny sa v cenníku uvádzajú bez DPH. Tieto ceny nezahrňujú náklady na balenie a na dopravu k odberateľovi, ktoré sa ku kúpnej cene, v dohodnutej výške - podľa spôsobu dopravy, pripočítavajú. Kúpna cena je súčtom ceny tovaru, DPH a nákladov na balenie a na dopravu.
 2. Kúpnu cenu môže odberateľ uhradiť:

a) v hotovosti pri odbere tovaru,

b) dobierkou,

c) na základe predfaktúry - pred odobratím tovaru alebo

d) na základe faktúry - po odobratí tovaru.

3. Právo vystaviť predfaktúru vzniká dodávateľovi dňom prijatia objednávky. V tomto prípade vystaví dodávateľ faktúru až po zaplatení predfaktúry.

4. Právo vystaviť faktúru vzniká dodávateľovi dňom odobratia tovaru odberateľom alebo dňom odovzdania tovaru prvému dopravcovi k preprave odberateľovi.

5. Ak kúpna cena tovaru presiahne sumu 10.000,-Sk bez DPH, je dodávateľ oprávnený ešte pred začatím prác odberateľovi faktúrovať zálohu vo výške 50 % ceny tovaru vrátane DPH. Pri objednávke nad 20.000.- Sk sa výška zálohy zvyšuje na 70%.

6. Odberateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, resp. predfaktúre (obvykle 7 kalendárnych dní). V prípade omeškania zaplatenia sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

V. DODACIE PODMIENKY

 

 1. Dodávateľ pripraví tovar na odovzdanie v deň uvedený na objednávke (ďalej len dodacia lehota). Dodacia lehota sa určuje s ohľadom na objem objednávky, minimálne však 3 a maximálne 15 pracovných dní. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni, v ktorom bola objednávka prijatá. V prípade, že odberateľ požaduje potlač vlastného materiálu, dohodnutá dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia materiálu odberateľom. V prípade, že sa použije ust. čl. IV. ods. 7 (zálohová platba), dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania zálohy na účet dodávateľa.
 2. Tovar možno odobrať až po zaplatení kúpnej ceny. V deň uvedený na objednávke bude tovar odovzdaný odberateľovi len v prípade, že došlo k zaplateniu kúpnej ceny na základe vystavenej predfaktúry (čl. IV, ods. 2, písm. c) týchto obchodných podmienok). Po dohode a u stálych odberateľov možno tovar vydať aj pred zaplatením kúpnej ceny. V tomto prípade bude odberateľovi vystavená faktúra (čl. IV, ods. 2, písm. d) týchto obchodných podmienok).
 3. Pri odbere tovaru bude odberateľovi vystavený dodací list, ktorý slúži súčasne ako záručný list, ako aj návod na údržbu.
 4. Po uplynutí dodacej lehoty a zaplatení kúpnej ceny je odberateľ povinný si vyrobený tovar prevziať, inak sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi skladné vo výške 0,1 % fakturačnej hodnoty tovaru za každý deň omeškania.
 5. V prípade zákazok veľkého rozsahu je možné po dohode odoberať tovar aj po častiach. Ak nebola na takúto zákazku vystavená predfaktúra, budú jednotlivé časti tovaru faktúrované samostatne a taktiež dodacie lisy budú vystavované samostatne.
 6. V prípade, že dodávateľ nedodrží dodaciu lehotu uvedenú v objednávke a ak sa s odberateľom nedohodne inak, uhradí dodávateľ odberateľovi penále vo výške 0,1 % z ceny materiálu dodaného odberateľom na potlačenie bez DPH.

 

VI. PREVZATIE TOVARU, DODACÍ LIST A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU

 

 1. Pri prevzatí tovaru je odberateľ povinný si tovar prezrieť, či odpovedá požiadavkám uvedeným v objednávke a skontrolovať kvalitu, ako aj množstvo preberaného tovaru. Prevzatie tovaru potvrdí svojim podpisom na dodacom liste. Po podpise dodacieho listu prechádza na odberateľa zodpovednosť za škodu na prevzatom tovare.
 2. V dodacom liste dodávateľ špecifikuje druh a množstvo tovaru, príp. aj jeho kúpnu cenu, ktorý odberateľ preberá a ktorý je predmetom plnenia kúpnej zmluvy.
 3. Dodací list svojím obsahom plní zároveň funkciu záručného listu a návodu na ošetrovanie tovaru. Preto je pri uplatnení reklamácie potrebné predložiť aj dodací list.
 4. Dodávateľ zodpovedá za chyby tovaru v zmysle Obchodného zákonníka a na dodaný tovar poskytuje záruku 6 mesiacov. Dodávateľ nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vznikli nesprávnym ošetrovaním tovaru, pravidla ktorej obsahuje dodací list. Zjavné chyby tovaru môže odberateľ reklamovať písomne, najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru, pričom špecifikuje aj požadovaný spôsob vysporiadania reklamácie.

 

VII. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 

 1. Odberateľ môže svoju objednávku zrušiť bez postihu len v prípade, ak sa s prípravou na výrobu tovaru ešte nezačalo. V opačnom prípade a ak sa nedohodnú inak, je dodávateľ oprávnený faktúrovať odberateľovi všetky skutočne vynaložené náklady, ktoré mu v súvislosti s plnením objednávky vznikli, a to vrátane zmluvnej pokuty vo výške 10 - 30 % z kúpnej ceny objednaného tovaru.
 2. V prípade, že je od objednávky nútený odstúpiť dodávateľ a ak sa s odberateľom nedohodne inak, zaplatí dodávateľ odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 - 30 % z kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

VIII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 1. Všetky ostatné náležitosti, ktoré tieto obchodné podmienky neupravujú, sa riadia Obchodným zákonníkom.
 2. S týmito obchodnými podmienkami oboznámi dodávateľ odberateľa pred prijatím objednávky, čo odberateľ potvrdí svojim podpisom na objednávke.
 3. Tieto obchodné podmienky sa po prijatí objednávky môžu meniť, alebo doplňovať len písomnými dodatkami, potvrdenými podpismi oboch strán.

 

V Prešove 1.1.2012                                                          Ing. Jozef ONDIS v.r.

                                                                                              k o n a t e ľ